Privatumo politika

Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

UAB „Finsora“ vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
 • asmens duomenys nuolat atnaujinami;
 • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
 • asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas, arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

SĄVOKOS:

1. Duomenų valdytojas – UAB „Finsora“ (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 304421245, buveinės adresas Laisvės pr. 60, Vilnius.

2. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėje, elektroninėje parduotuvėje, Facebook puslapyje ir pan. (toliau – Svetainė). Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

4. Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

1. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

1. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įmonę, registruojasi paslaugoms, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, dalyvauja apklausose, palieka komentarus, užduoda klausimus, kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją ir pan.

2. Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įmonės svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas, pateikia kontaktinius ar kitus asmens duomenis, reikalingus prenumeratos ir paslaugų naudojimosoi procedūrai vykdyti arba dėl kokios nors kitos priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.

3. Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Pateikdamas duomenų subjektas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi:

    1.1. Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:

     1.1.1. Prenumeratos ir paslaugų teikimo, rinkodara ir bendravimas su Klientais bei ryšių su Klientais,  įskaitant Klientų asmens duomenų tvarkymą šiais tikslais, valdymas:

     1.1.2. UAB „Finsora“ įsipareigojimų savo Klientams vykdymas bei valdymas;

     1.1.3. Pasiūlymų ir kainų skelbimų bei kitų įpareigojančių ir neįpareigojančių dokumentų valdymas, tvarkymas ir pateikimas;

    1.1.4. Ryšių su klientais palaikymas ir plėtojimas, kūrimas;

    1.1.5. Klientų lojalumo programų valdymas ir tvarkymas;

    1.1.6. Rinkodaros ir komunikacijos tikslais, pvz., vykdant rinkodaros tyrimus, taikant tiesioginės rinkodaros priemones, automatizuotą rinkodarą, informuojant Klientus apie naujas funkcijas, produktus arba pristatymus ir specialias akcijas;

    1.1.7. Sąskaitų išrašymas;

 

Šiais tikslais renkame šiuos duomenis:

 • Ryšių duomenys (elektroninio pašto adresas)

Kiti duomenys, reikalingi paslaugos ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui

1. Įmonės gaunamų paslaugų, prekių sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis:

 • Vardas (-ai), pavardė (-ės)
 • Banko sąskaitos duomenys

2. Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis:

 • Vardas (-ai)
 • Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas)
 • Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas

3. Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

1. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 1. Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su jo tvarkomais duomenimis, tvarkymo tikslais, saugojimo laikotarpiu, savo teisėmis, informacija ar naudojamas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą bei jo loginį pagrindimą.

2. Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis.

3. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.

4. Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

5. Reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

6. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.

7. Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą.

8. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo.

9. Įmonė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

1. DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO GALIMA KREIPTIS

 1. Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:

    1.1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@ntarzytines.lt;

    1.3raštu – adresu: Laisves pr. 60, Vilnius.

    1.4. Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.

Nepavykus sprendimo rasti kartu, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

1. SLAPUKŲ NAUDOJIMO TVARKA

 1. Siekiant pagerinti lankymąsi, naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

 2. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.

 3. Duomenų subjektų visada išlieka anonimiškas.

 4. Slapukus naudojami skaidriai ir atsakingai. Kokie slapukai yra įrašomi, visuomet galima peržiūrėti savo naršyklėje. Bet kada galima atšaukti sutikimą naudoti slapukus, pakeičiant nustatymus ir ištrinant įrašytus slapukus. Kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas ar nesutikimas, kad būtų įrašomi ir naudojami slapukai, gali sulėtinti naršymo svetainėje greitį, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

 Pritaikymas

Slapuko pavadinimas

  Slapuko paskirtis

Google Analytics (apsilankymų sekimo programa)

__utma

 Naudojamas atskirti unikalų svetainės lankytoją. Pastarasis yra atnaujinamas kaskart apsilankant naujame puslapyje.

__utmb

 Naudojamas sekti interneto svetainės lankytojo seansą. Šio slapuko galiojimo laikas baigiasi, jei naršytojas svetainėje būna neaktyvus daugiau nei 30 min. Šio slapuko naudojimas kartu su utmc slapuku, leidžia sekti apsilankymus (seansus) tam tikroje svetainėje.

__utmc

 Šis slapukas veikia kartu su _utmb slapuku, leidžiančiu nustatyti, ar dabartinis unikalus lankytojas apsilanko/neapsilanko dar kartą toje pačioje svetainėje.

__utmz

 Išsaugo visą informaciją, reikalingą srauto šaltinio nustatymui. Šiame slapuke yra įrašoma ši informacija: duomenų srauto šaltinis, šio srauto šaltinio palaikymas, paieškos žodis, kurį surenka naršytojas, norėdamas pasikonsultuoti svetainėje, pasiūlytas paieškos variklio ir t.t.

__utmv

 Lankytojų segmentavimas.

HTTP

 PHPSESSID

 Išsaugo naudotojo sesijos būseną puslapių užklausose

 

 lng

 Vartotojo kalbos slapukas

 

 user

 Šis slapukas naudojamas siekiant atpažinti Asmenį.

HTML

 referrer

 Svetainės paieškos kokybę užtikrinantis sausainukas.

1. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

1. Informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;

  1.1. pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Perduodami Įmonei asmens duomenis, sutinkate su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.

2. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.ntvarzytines.lt.

3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.ntvarzytines.lt.


Įmonė: „Finsora", UAB
El.paštas: info@ntvarzytines.lt

x
Naršydami sutinkate su privatumo politika Slapukų politika. Gerai